Member Login
Username: 
Password: 

     
   Today 25  
   This week 234  
   This month 1404  
   This year 12800  
   Since started (Jan09) 46365  

ข่าวประชาสัมพันธ์

_single_quote_"
  pudean@kku.ac.th
  somsak_p@kku.ac.th
 
text_preview.png ข่าวประชาสัมพันธ์

16_16x16.png ขอเชิญนักศึกษาเสนอชื่อรับทุน Short-term Student Exchange Programs new122.gif
16_16x16.png ขอเชิญนักศึกษาสมัครเป็น Buddy ให้กับนักศึกษาชาวออสเตรเลีย new122.gif
16_16x16.png ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2555
16_16x16.png ขอเชิญนักศึกษาเสนอชื่อสมัครรับทุนหอการค้าญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2555
16_16x16.png ประกาศกองทุนหนูรักผักสีเขียว ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย

 
text_preview.png กิจกรรมสาธารณสุข

Act1.png

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับ นักเรียนในโครงการเด็กดีมีที่เรียน
เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักเรียนและคณาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 25 กว่า 30 คน เข้ารับการแนะแนวการศึกษา ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการ เด็กดีมีที่เรียน ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้ารับการแนะแนวการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา และเยี่ยมชมคณะฯ ซึ่งการต้อนรับดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พรพรรณ สกุลคู เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆ ที่เข้ารับการแนะแนว อย่างเป็นกันเอง

Act2.png

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมแผนปฏิบัติราชการและรดมสมองการปรับโครงสร้างสำนักงานคณบดี
เมื่อวันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และทีมผู้บริหาร จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อปรับโครงสร้างสำนักงานคณบดี เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังมีการระดมสมองวางแผนการจัดโครงการต่างๆ โดยเน้นการพัฒนาคน งาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเป็นสำนักงานชั้นนำ

 
text_preview.png นักศึกษา   text_preview.png บุคคลากร   text_preview.png บุคคลทั่วไป

1_16x16.png ระบบห้องเรียน
1_16x16.png โปรแกรมบริการ ป.โท
1_16x16.png กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1_16x16.png ประกาศทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
1_16x16.png ประกาศงานจากสถานประกอบการ

 

1_16x16.png KKU-Web Mail
1_16x16.png E-Learnng
1_16x16.png ระบบ PH-MIS
1_16x16.png KM
1_16x16.png จรรยาบรรณบุคลากร
1_16x16.png ดาวน์โหลด

 

31_16x16.png ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
31_16x16.png ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
31_16x16.png รายงานประชุมกรรมการคณะฯ
31_16x16.png เว็บไซต์เดิมฯ

         

 

text_preview.png ติดต่อคณะ

head_img1.png

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น
รหัสไปรศนีย์ 40002

โทรศัพท์ 04 334 7057
โทรสาร 04 334 7058

[MyOffice] [Dynamic Page] [Site Map]
Copyright © 2012. Faculty of Public Health - Khon Kaen University. All rights reserved.